b'YmpristvastuuYmpristluvat TARKKAILUJAKSON KUORMITUKSETKuopionjtekeskuksenympristluvatpivitettiinvuonnaKUORMITUS 2018 20192014 ja uusi lupa mynnettiin 16.10.2015. Jtekukon lajitteluasemista 16:ssa on ympristlupa ja viisi lajitteluasemaa onvirtaama (m 3 /a) 122 566 98 955rekisterity jtelain 100 :n mukaiseen jtehuoltorekisteriin.kiintoaine (kg/a) 4 497 3 315BOD7 (kg/a) 3 904 2 603Kuopion jtekeskus kokonaistyppi16 227 15 190(kg/a)VAIKUTUKSET VETEEN ammoniumtyppi14 096 13 762(kg/a)Kuopionjtekeskuksellamuodostuuloppusijoitusalueenkokonaisfosfori205 691suotovesi,kenttalueidenhulevesi,FortumWasteSolu (kg/a)tions Oy:n prosessivesi ja saniteettivesi. Nm vedet joh shkjohtokyky281 290detaan Lehtoniemen jtevedenpuhdistamolle. Lisksi alueel (mSu) MEDlamuodostuupuhtaitahulevesi,jotkaohjataanalueen ymprysojiin.pH MED 7,9 7,8Ympristvaikutustentarkkailujatkui16.6.2016pivitetyn ohjelmanmukaisesti.VesientarkkailuntoteuttiEurofins.VAIKUTUKSET ILMAANTarkkailutoteutettiinHeinlamminrinteenjaHepomen alueen yhteistarkkailuna, johon kuului kymmenen toiminnanharjoittajaa. Kuopionjtekeskuksellakokoloppusijoitusalueellaon kaasunkerysjrjestelm,jokakoostuu40keryskaivosta, TarkkailuohjelmanmukaanKuopionjtekeskuksenalueenkaasupumppaamosta ja ksittelyjrjestelmst.jtevesi tutkitaan nelj kertaa vuodessa, jtevedenpuhdistamollejohdettavaajtevettkerrankuukaudessa,alueenLoppusijoitusalueenkaatopaikkakaasunmrjalaatua pintavesi nelj kertaa vuodessa ja alueen pohjavesi kaksimitataankuukausittain.Kaasustatutkitaanvirtaus,metaakertaa vuodessa. ni, happi, hiilidioksidi ja rikkivety. Lisksi kahdesta avoimen tyttalueen kaasukaivosta mitataan haisevia rikkiyhdisteitJTEVEDENPUHDISTAMOLLEnelj kertaa vuodessa.JOHDETUT VEDETHAJU JA PLYJtevedenpuhdistamollejohdettiinvuoden2019aikana 98 955 m 3jtevett (201: 122 266 m 3 ). Jtekeskuksen ilmanlaatua tarkkaillaan alueen yhteistarkkailun mukaisesti. Vuonna 2019 yhteistarkkailussa jtekeskukLhtevst jtevedest otetaan nyte kerran kuukaudessa.sen osalta mitattiin Haminalahdessa haisevia rikkiyhdisteit Ympristluvanmukaanjtevedenpuhdistamollejohdet (TRS).Haisevatrikkiyhdisteetkuvaavatvapautuvankaatotavan jteveden pitoisuuksien on alitettava ympristluvanpaikkakaasun hajua. Hajua aiheuttaa jtetytss hapettomukaiset rajaarvot. Kuormitus alittaa lupaehdot. missa oloissa tapahtuvan hajoamisen seurauksena muodostuvat rikkiyhdisteet. Ply, mikrobi ja paikallisia hajupstj muodostuu jtteiden koneellisessa prosessoinnissa.Vuonna 2019 hajusta annettiin palautetta 20 kertaa (2018: 32). Kaikki palautteet tulivat jtekeskuksen naapureista koostetusta ympristpaneelista.Haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) mittaus aloitettiin Haminalahdessa loppuvuodesta 2012. Kuvassa on esitetty hajutuntien lukumr2017, 2018 ja 2019. Hajutunti on tunti jolloin, TRSpitoisuuden tuntikeskiarvo 3,0 ug/m 3 .20 Jtekukko vuosikertomus 2019'